EN | RS

Bilans stanja

BILANS STANJA na dan 31. decembar 2016.


   (u hiljadama dinara) 
AKTIVA

31.decembar

2016.

31. decembar

2015.

Gotovina  i sredstva kod centralne banke 4.090.612 4.081.407
Založena finansijska sredstva 90.000 584.834
Finansijska sredstva po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjena trgovanju 23.984 295.295
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju 3.177.595 244.349
Finansijska sredstva koja se drže do dospeća 1.353.325 3.449.188
Krediti i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija 1.018.760 3.057.235
Krediti i potraživanja od komitenata 23.997.783 19.195.483
Nematerijalna ulaganja 73.976 28.085
Nekretnine, postrojenja i oprema 818.446 628.570
Investicione nekretnine 126.337 130.028
Odložena poreska sredstva

62.393

62.393

Ostala sredstva 152.600 177.945
UKUPNO AKTIVA 34.985.811 31.934.812

OBAVEZE

Depoziti i ostale obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci 2.715.013 702.699
Depoziti i ostale obaveze prema drugim komitentima

26.101.052

23.373.380
Subordinirane obaveze - 1.851.741
Rezervisanja 42.466 91.639
Ostale obaveze 243.695 175.544
UKUPNO OBAVEZE 29.102.226 26.195.003KAPITAL    
Akcijski kapital 4.248.483 4.248.483
Dobitak 138.153 -
Gubitak - (185.467)
Rezerve 1.496.949 1.676.793
UKUPNO KAPITAL 5.883.585 5.739.809UKUPNO PASIVA 34.985.811 31.934.812