EN | RS

Bilans uspeha

BILANS USPEHA u periodu od 01. januara do 31. decembra 2016.


  (u hiljadama dinara)

2016.

2015.

     
Prihodi od kamata 1.604.833 1.626.812
Rashodi od kamata (259.871) (447.681)
Neto prihod po osnovu kamata 1.344.962 1.179.131
Prihodi od naknada i provizija 663.889 659.033
Rashodi naknada i provizija (87.333)(83.301)
Neto prihod po osnovu naknada i provizija 576.556575.732
Neto dobitak po osnovu finansijskih sredstava namenjenih trgovanju 11.646 26.321
Neto prihod / (rashod) od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne klauzule 498 (10.487)
Ostali poslovni prihodi 20.995 44.416
Neto rashod po osnovu obezvređenja finansijskih sredstava i kreditno rizičnih vanbilansnih stavki (389.289) (761.752)
UKUPAN NETO POSLOVNI PRIHOD 1.565.3681.053.361

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

(584.536)(526.929)

Troškovi amortizacije

(106.915) (95.925)

Ostali rashodi

(737.837)(618.318)

DOBITAK/(GUBITAK) PRE OPOREZIVANJA

136.080 (187.811)
Dobitak po osnovu odloženih poreza - 2.344

DOBITAK/GUBITAK) NAKON OPOREZIVANJA

136.080 (185.467)

DOBITAK / GUBITAK

136.080 (185.467)
Osnovna zarada/ (gubitak) po akciji748

(965)