EN | RS

Bilans uspeha

BILANS USPEHA za period od 01.01.2016-30.09.2016.


  (u hiljadama dinara)
POZICIJA

Tekuća

godina

Prethodna

godina

     
Prihodi od kamata 1.106.461 1.204.169
Rashodi od kamata 199.581 348.582
Neto prihod po osnovu kamata 906.880 855.587
Neto rashod po osnovu kamata 0 0
Prihodi od naknada i provizija 484.910 481.307
Rashodi naknada i provizija 64.892 59.340
Neto prihod po osnovu nakanda i provizija 420.018 421.967
Neto rashod po osnovu naknada i provizija 0 0
Neto dobitak po osnovu finansijskih sredstava namenjenih trgovanju 10.800 20.819
Neto gubitak po osnovu finansijskih sredstava namenjenih trgovanju 0 0
Neto dobitak po osnovu zaštite od rizika 0 0
Neto gubitak po osnovu zaštite od rizika 0 0
Neto dobitak po osnovu finansijskih sredstava koji se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha 0 0
Neto gubitak po osnovu finansijskih sredstava koji se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha 0 0
Neto dobitak po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju  0 0
Neto gubitak po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0
Neto prihod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne klauzule 16 0
Neto rashod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne klauzule   7.628
Neto dobitak po osnovu investicija u pridružena društva i zajedničke poduhvate 0 0
Neto gubitak po osnovu investicija u pridružena društva i zajedničke poduhvate 0 0
Ostali poslovni prihodi 23.917 38.298
Neto prihod po osnovu umanjenja obezvređenih finansijskih sredstava i kreditno rizičnih vanbilansnih stavki 33.680 0
Neto rashod po osnovu obezvređenja finansijskih sredstava i kreditno rizičnih vanbilansnih stavki 0 520.389
UKUPAN NETO POSLOVNI PRIHOD 1.395.311 808.654
UKUPAN NETO POSLOVNI RASHOD 0 0

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

438.188 377.512

Troškovi amortizacije

64.740 71.989

Ostali rashodi

521.912 384.276

DOBITAK PRE OPOREZIVANJA

370.471 0

GUBITAK PRE OPOREZIVANJA

0 25.123
Porez na dobitak 0 0
Dobitak po osnovu odloženih sredstava 0 0
Gubitak po osnovu odloženih sredstava 0 0

DOBITAK NAKON OPOREZIVANJA

370.471 0

GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA

0 25.123
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja 0 0
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja 0 0

REZULTAT PERIODA - DOBITAK 

370.471 0

REZULTAT PERIODA - GUBITAK

0 25.123
Dobitak koji pripada matičnom entitetu 0 0
Dobitak koji pripada vlasnicima bez prave kontrole 0 0
Gubitak koji pripada matičnom entitetu 0 0
Gubitak koji pripada vlasnicima bez prave kontrole 0 0
Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para) 0 0
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji (u dinarima bez para) 0 0