EN | RS

Devizni e-bank

Klijenti Halkbanke devizne transakcije sa bankom mogu da obavljaju i elektronskim putem preko e-bankinga. Klijenti koji plaćanje u inostranstvu vrše sa svog deviznog računa, a nalog za plaćanje šalju elektronskim putem ostvaruju pravom na umanjenje naknade za plaćanje od 10% (popust za preduzetnike iznosi 20%).

Klijent preko deviznog e-bankinga može još da izvrši i kupovinu ili prodaju deviza kao i raspored priliva iz inostranstva. Svi klijenti zainteresovani za korišćenje usluga deviznog e-bankinga mogu nam se obratiti putem mejla: devizniebank@halkbank.rs ili u svojim matičnim filijalama/ekspoziturama.