EN | RS

Izveštaj o tokovima gotovine

Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 1. januara do 31. decembra 2016.u hiljadama dinara
  20162015
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.103.2752.235.992
Prilivi od kamata 1.433.9101.569.026
Prilivi od naknada 662.217661.861
Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti 4.0044.047
Prilivi od dividendi i učešća u dobitku 3.1441.058
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1.769.790)(1.629.726)
Odlivi po osnovu kamata (283.866)(470.213)
Odlivi po osnovu naknada (80.365)(74.701)
Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda (650.582)(526.929)
Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda (122.546)(108.441)
Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja (632.431)(449.442)
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima 333.485606.266
Smanjenje plasmana i povećanje depozita i ostalih obaveza 5.545.2042.756.389
Smanjenje kredita i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata -2.598.071
Smanjenje finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha, finansijskih sredstava namenjenih trgovanju i ostalih hartija od vrednosti koje nisu namenjene investiranju 511.788-
Povećanje depozita i ostalih obaveza prema bankama i komitentima 5.033.416158.318
Povećanje plasmana i smanjenje depozita i ostalih obaveza  2.105.951756.494
Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata 2.105.951-
Povećanje finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha, finansijskih sredstava namenjenih trgovanju i ostalih hartija od vrednosti koje nisu namenjene investiranju -756.494
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.772.7382.606.161
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja5.126.2447.200
Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti5.099.045-
Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate20.109-
Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava7.0907.200
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (5.781.285)(3.521.342)
Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti (5.463.125)(3.444.617)
Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja nekretnina, postrojenja i opreme (318.160)(76.725)
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (655.041)(3.514.142)
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja -1.200.000
Prilivi po osnovu uvećanja kapitala -1.200.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (2.762.096)(1.194.411)
Odlivi po osnovu subordinarnih obaveza (1.842.216)-
Odlivi po osnovu uzetih kredita (919.880)(1.194.411)
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja -5.589
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (2.762.096)-
SVEGA PRILIVI GOTOVINE 12.774.7236.199.581
SVEGA ODLIVI GOTOVINE 12.419.1227.101.973
NETO POVEĆANJE GOTOVINE 355.601-
NETO SMANJENJE GOTOVINE -(902.392)
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE  2.509.1213.386.542
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE 110.946192.160
NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE (92.455)(167.189)
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA 2.883.2132.509.121