EN | RS

Izveštaj o tokovima gotovine

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE u periodu od 01.01 -  30.09.2016.


  (u hiljadama dinara)
  Tekuća godina Prethodna godina
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI    
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.498.081 1.604.684
Prilivi od kamata 1.009.362 1.114.680
Prilivi od naknada 483.457 485.845
Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti 2.390 3.336
Prilivi od dividendi i učešća u dobitku 2.872 823
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.320.249 1.108.451
Odlivi po osnovu kamata 210.969 335.324
Odlivi po osnovu naknada 59.208 53.962
Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda 475.146 341.428
Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda 91.472 75.603
Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja 483.454 302.134
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima 177.832 496.233
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima 0 0
V Smanjenje plasmana i povećanje depozita i ostalih obaveza 4.088.707 2.522.259
Smanjenje kredita i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata 0 1.778.322
Smanjenje finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha, finansijskih sredstava namenjenih trgovanju i kratkoročnih hartija od vrednosti koje nisu namenjene investiranju 0  0
Smanjenje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika 0 0
Povećanje depozita i ostalih obaveza prema bankama i komitentima 4.088.707 743.937
Povećanje finansijskih obaveza koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha i finansijskih obaveza namenjenih trgovanju 0 0
Povećanje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika 0 0
VI Povećanje plasmana i smanjenje depozita i ostalih obaveza  3.146.953 2.466.508
Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata 1.997.255 0
Povećanje finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha, finansijskih sredstava namenjenih trgovanju i kratkoročnih hartija od vrednosti koje nisu namenjene investiranju 1.149.698 2.466.508
Povećanje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika 0 0
Smanjenje depozita i ostalih obaveza prema bankama i komitentima 0 0
Smanjenje finansijskih obaveza koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha i finansijskih obaveza namenjenih trgovanju 0 0
Smanjenje obaveza po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika 0 0
VII Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit 1.119.586  551.984
VIII Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit 0 0
Plaćeni porez na dobit 0 0
Isplaćene dividende 0 0
IX Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.119.586 551.984
X Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti 0 0
     
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA    
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1.430.037 7.200
Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti 1.403.792 0
Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate 20.109 0
Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava  6.136 7.200
Prilivi od prodaje investicionih nekretnina 0 0
Ostali prihodi iz aktivnosti investiranja 0 0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja 101.457 27.918
Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti 0 0
Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate 0 0
Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava 101.457 27.918
Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina 0 0
Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja 0 0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja 1.328.580 0
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja 0 20.718
     
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA    
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 20.718
Prilivi po osnovu uvećanja kapitala 0 0
Prilivi gotovine po osnovu subordinarnih obaveza 0 0
Prilivi po osnovu uzetih kredita 0 0
Prilivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti i drugih pozajmljenih sredstava 0 0
Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija 0 0
Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja 0 0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.846.226  1.107.284
Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija 0 0
Odlivi po osnovu subordinarnih obaveza 1.842.216 0
Odlivi po osnovu uzetih kredita 1.004.010 1.107.284
Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti i drugih pozajmljenih sredstava 0 0
Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja 0 0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.846.226  1.107.284
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE 7.016.825 4.134.143
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE 7.414.885 4.710.161
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE 0  0
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE 398.060 576.018
Ž. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE  2.509.121  3.386.542
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE 81.427  132.599
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE 75.144 144.428
J. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA 2.117.344  2.798.695