EN | RS

Kreditna linija u saradnji sa Evropskom investicionom bankom – EIB

Opšte informacije

U saradnji sa Evropskom Investicionom Bankom (EIB) i Narodnom bankom Srbije (NBS), omogućili smo:

 • malim i srednjim preduzećima i preduzećima srednje tržišne kapitalizacije investiranje u projekte čiji troškovi iznose do 25.000.000,00 EUR uključujući Inicijativu za poslove za mlade Zapadnog Balkana
 • klijentima bilo koje veličine (osim malih i srednjih preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije) investiranje u prioritetne projekte


Iznos

 • Maksimalan iznos 12.500.000,00 EUR


Kamatna stopa se sastoji od

 • Promenljive kamatne stope koju čini EURIBOR + marža EIB-a
 • Marže NBS 0,25% ; odnosno 0,175%  za projekte kojima se podržava zapošljavanje mladih
 • Marže posredničke Banke do 2,5% ; odnosno do 1,75% za projekte kojima se podržava zapošljavanje mladih


Rok

 • Do 12 (dvanaest) godina za projekte malih i srednjih preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije
 • Do 15 (petnaest) godina za prioritetne projekte
 • Minimalan rok – 2 godine
 • Grace period moguć u zavisnosti od vrste projekta koji se finansira


Namena

 • Kupovinu, renoviranje ili proširenje materijalne imovine, osim zemljišta;
 • Kupovina patenata i licenci kada su potrebne za tehničko sprovođenje Projekta;
 • Investicije u nematerijalnu imovinu, tj:
  • razvoj, planiranje i finansiranje troškova u fazi izgradnje materijalne imovine;
  • troškovi istraživanja i razvoja (provizije, troškovi razvoja i bruto plata direktno u vezi sa istraživanjem, razvojem i komponentama inovacije posla);
  • izgradnja distributnivnih mreža na domaćem tržištu (sticanje imovine i/ili zaštitnog znaka, operativni troškovi troškovi rada)
 • Izgradnja distributivnih mreža na domaćem tržištu (sticanje imovine i/ili zaštitnog znaka, operativni troškovi i troškovi rada).
 • Smena generacije (na primer povlačenje prethodnog vlasnika) ili prenos preduzeća u smislu zaposlenih, s tim da postoji kontinuitet privredne aktivnosti tog preduzeća. Delokrug finansiranja ograničen je na slučajeve gde su kupac i lice koje se prodaje kvalifikovana preduzeća i do iznosa transakcije koja ne prelazi milion EUR-a.
 • Srednjoročne i dugoročne potrebe za obrtnim kapitalom, koje se ogledaju u plaćanju sirovina i drugih proizvodnih sredstava


Učešće Evropske investicione banke

Evropska investiciona banka, finansijska institucija Evropske unije osnovana 1958. godine Rimskim ugovorom, učestvuje ravnopravno s lokalnim finansijskim institucijama u finansiranju investicionih programa koji su deo ciljeva Evropske unije. Pod uslovom da ovaj zajam zadovoljava sve kriterijume kvalifikovanosti za finansiranje od strane Evropske investicione banke, Posrednička banka odobrava korisniku ovog zajma finansijsku pogodnost koja se odražava u kamatnoj stopi, pod uslovima utvrđenim u odgovarajućim članovima Posredničkog finansijskog ugovora.

Ta pogodnost iznosi 50 (pedeset) baznih poena – 80 (osamdeset) baznih poena u slučaju dodele za projekte „Poslovi za mlade Zapadnog Balkana“ u poređenju s kamatnom stopom na godišnjem nivou koju bi posrednička banka obračunala na ovaj kredit bez učešća EIB-a.

Dokumentacija