EN | RS

Ponuda za uvođenje olakšica

Poštovani klijenti,

Obaveštavamo Vas da su Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19, IO NBS broj 127 od 14.12.2020. godine, koja je stupila na snagu 15.12.2020. godine, i dopunama ove odluke, IO NBS br. 57 od 11.3.2021. godine, koje su stupile na snagu 13.3.2021. godine, (u daljem tekstu: Odluka), propisane mere i aktivnosti banaka u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19, omogućavanjem olakšica u otplati obaveza klijenata

Odluka se odnosi na obaveze klijenata Banke (fizičko lice, poljoprivrednik, preduzetnik i privredno društvo) po osnovu kredita i drugih kreditnih proizvoda (kreditna kartica i dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu), odobrenih klijentu do 15.12.2020. godine.

Na obaveze klijenata po osnovu kredita odobrenih u okviru garantne šeme Republike Srbije ili s garancijom međunarodnih finansijskih institucija, kao i po osnovu subvencionisanih kredita, olakšice iz Odluke mogu se primeniti samo uz prethodnu saglasnost davalaca garancije, odnosno subvencije.

Shodno Odluci, HALKBANK a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) svojim klijentima, koji podnesu zahtev za odobravanje olakšice (u daljem tekstu: zahtev), nudi olakšicu u otplati obaveza, ako su ispunjeni svi sledeći uslovi:

 • klijent nije u mogućnosti da izmiruje obaveze prema Banci, odnosno može imati poteškoće u izmirivanju tih obaveza usled pandemije COVID-19;
 • klijent na dan 29. februara 2020. godine, kao ni u periodu od 12 meseci pre tog dana, nije bio u statusu neizmirenja obaveza prema Banci, u smislu odluke kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke;
 • na dan 29. februara 2020. godine, kao ni u periodu od 12 meseci pre tog dana, ni jedno potraživanje od tog klijenta po osnovu obaveza po kreditu i drugih kreditnih proizvoda (kreditnih kartica i dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu) nije bilo klasifikovano kao problematičan kredit u Banci.

U skladu sa Odlukom, smatra se da klijent nije u mogućnosti da izmiruje obaveze prema Banci, odnosno da može imati poteškoća u izmirivanju tih obaveza, ako je ispunjen jedan od sledećih uslova i to:

Klijent fizičko lice

 • klijent je na dan 15.12.2020. godine, odnosno na dan 28.02.2021. godine u docnji dužoj od 30 dana u materijalno značajnom iznosu (iznos obaveze od najmanje 1.000 RSD) po osnovu bilo koje obaveze prema Banci proistekle iz proizvoda na koje se ova Odluka primenjuje;
 • klijent na dan podnošenja zahteva ima status nezaposlenog lica;
 • klijent je u poslednja tri meseca ostvario prosečni neto mesečni prihod po osnovu zarade ili penzije koji je ispod prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjim podacima nadležnog organa;
 • stepen kreditne zaduženosti klijenta u smislu odluke kojom se uređuje klasifikacija bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke prelazi 40%, a klijent je u poslednja tri meseca ostvario prosečni neto mesečni prihod manji za 10% ili više u odnosu na prihod pre 15. marta 2020. godine, pri čemu prosečni neto mesečni prihod tog klijenta u poslednja tri meseca ne prelazi 120.000 dinara;

Klijent Banke poljoprivrednik, preduzetnik ili privredno društvo

 • klijent je na dan 15.12.2020. godine, odnosno na dan 28.02.2021. godine u docnji dužoj od 30 dana u materijalno značajnom iznosu (poljoprivrednik ili preduzetnik - iznos obaveze od najmanje 1.000 RSD, odnosno privredno društvo – iznos obaveze od 1% od iznosa potraživanja, a ne manje od 10.000 RSD) po osnovu bilo koje obaveze proistekle iz proizvoda na koje se Odluka primenjuje;
 • klijent u periodu do dana podnošenja zahteva, ima pad poslovnog prihoda, odnosno prometa od najmanje 15% u 2020. godini u odnosu na isti period u 2019. godini;
 • došlo je do prekida poslovanja klijenta u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana usled pandemije COVID-19;

Klijent – fizičko lice, poljoprivrednik, preduzetnik ili privredno društvo

 • Banka je na osnovu obrazloženog zahteva klijenta, u skladu sa svojim unutrašnjim aktima, ocenila da usled pandemije COVID-19 postoje druge činjenice i okolnosti koje su uticale na pogoršanje finansijskog položaja klijenta i time na mogućnost tog klijenta da uredno izmiruje svoje obaveze prema Banci.

Vrste olakšica 

Vrste olakšica u skladu sa Odlukom su:

Reprogram kredita - grejs period u otplati svih obaveza klijenta prema Banci po tom kreditu u trajanju od šest meseci, u toku kojeg Banka ne naplaćuje potraživanja po osnovu glavnice, pri čemu u tom periodu obračunava ugovorenu kamatu, a rok otplate tog kredita se produžava na način da iznos anuiteta (mesečne obaveze klijenta) po isteku grejs perioda, a do kraja novog roka otplate kredita ne bude veći u odnosu na taj iznos u periodu pre primene olakšica;

Refinansiranje kredita - odobravanje novog kredita klijentu radi izmirenja svih obaveza koje taj klijent ima prema Banci po osnovu postojećeg/postojećih kredita, na način da se klijentu omogući grejs period u trajanju od šest meseci, u toku kojeg Banka ne naplaćuje obaveze po osnovu glavnice, pri čemu u tom periodu obračunava ugovorenu kamatu, a da novi ugovoreni rok otplate kredita bude definisan na način da iznos anuiteta, odnosno mesečne obaveze klijenta po isteku grejs perioda, a do kraja novog roka otplate kredita ne bude veći u odnosu na taj iznos u periodu pre primene olakšica.

Kreditna kartica i dozvoljeno prekoračenje računa, mogu biti obuhvaćeni olakšicama u skladu sa Odlukom, na način da se odobri kredit za refinansiranje obaveza po osnovu tih proizvoda uz grejs period od šest meseci, i ugovorenu mesečnu otplatu, pri čemu se period otplate produžava na način da mesečne obaveze ne budu veće u odnosu na mesečne obaveze koje bi klijent plaćao po tom proizvodu.

Kreditni proizvodi sa ugovorenim specifičnim načinom izmirenja obaveza (npr. balloon repayment, bullet repayment, revolving) mogu biti obuhvaćeni olakšicama u skladu sa Odlukom na način da im se odobri grejs period, pri čemu se period otplate produžava najmanje za trajanje grejs perioda.

Naglašavamo da klijent ima mogućnost da izabere da li će kamatu obračunatu za vreme trajanja grejs perioda plaćati u toku trajanja tog perioda ili po njegovom prestanku. Ukoliko se klijent opredeli da kamatu obračunatu tokom trajanja grejs perioda plaća po njegovom isteku, kamata će biti pripisana glavnici, na osnovu čega će biti sačinjen novi otplatni plan.

Klijent ima mogućnost da koristi olakšice za jedan ili više kreditnih proizvoda.

Obaveze klijenata koje se odnose na naknade za usluge Banke, kao što su usluge platnog prometa (npr. provizija za izvršenje transakcija, naknada za održavanje računa), investicione usluge, brokersko-dilerske poslove, usluge u vezi sa sefovima i sl. nisu predmet Odluke i ne mogu biti predmet odobrenja olakšica u izmirenju.

Zahtev klijenta

Klijent može podneti zahtev Banci najkasnije 30. aprila 2021. godine. Zbog trenutne epidemiološke situacije, preporuka Banke je da se zahtevi prevashodno podnose putem elektronske pošte.

Zahtev se podnosi od strane klijenta, odnosno zakonskog zastupnika.

 • elektronskim putem na e-mail adresu olaksice@halkbank.rs
 • elektronskim putem preko kontakt forme na zvaničnom sajtu Banke,
 • u poslovnim prostorijama Banke kod nadležnog kreditnog službenika,
 • poštom na adresu Milutina Milankovića 9e, sa naznakom “Olakšice”

O zahtevu klijenta Banka će odlučiti i o toj odluci obavestiti klijenta u roku od 30 dana od dana prijema urednog zahteva.

Neophodna dokumentacija

Ukoliko je klijent Banke – fizičko lice:

 1. i na dan 15.12.2020. godine, odnosno na dan 28.2.2021. godine se nalazi u docnji dužoj od 30 dana u materijalno značajnom iznosu po osnovu bilo koje obaveze prema Banci nije neophodno da dostavlja dodatnu dokumentaciju;
 2. i podnosi zahtev za olaksicu usled nezaposlenosti potrebno je da dostavi M obrazac iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja gde je naveden datum i osnov odjave iz osiguranja ili uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje o statusu nezaposlenog lica; 
 3. i podnosi zahtev za olaksicu usled činjenice da je poslednja tri meseca ostvario prosečni neto mesečni prihod po osnovu zarade ili penzije koji je ispod prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjim podacima nadležnog organa, potrebno je da dostavi isplatne listiće/čekove od penzije za poslednja tri meseca; 
 4. i podnosi zahtev za olaksicu u slučaju kada je kreditna zaduženost  klijenta u smislu odluke kojom se uređuje klasifikacija bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke prelazi 40%, a klijent je u poslednja tri meseca ostvario prosečni neto mesečni prihod manji za 10 ili više procenata u odnosu na priliv pre 15.03.2020. godine, pri čemu prosečni neto mesečni prihod tog klijenta u poslednja tri meseca ne prelazi 120.000 dinara, potrebno je da dostavi: - saglasnost za izveštaj kreditnog biroa, uz dokaz o uplatu naknade za povlačenje izveštaja Kreditnog biroa; - isplatne listiće/čekove od penzije za poslednja tri meseca;  - potvrda poslodavca o neto zaradi klijenta za decembar 2019.godine, januar 2020.godine i februar 2020.godine;
 5. i ne ispunjava nijedan od prethodno navedenih uslova za olakšicu a usled pandemije COVID-19 postoje druge činjenice i okolnosti koje su uticale na pogoršanje finansijskog položaja klijenta i time na mogućnost tog klijenta da uredno izmiruje svoje obaveze prema Banci, potrebno je da klijent uz popunjen zahtev za olakšice dostavi Banci svu dokumentaciju u skladu sa procedurama Banke, kao i dokumentaciju kojom dokazuje osnovanost zahteva za olakšice.

Ukoliko klijent Banke - poljoprivrednik, preduzetnik ili privredno društvo:

 1. i na dan 15.12.2020. godine, odnosno na dan 28.2.2021. godine se nalazi u docnji dužoj od 30 dana u materijalno značajnom iznosu po osnovu bilo koje obaveze prema Banci, nije neophodno da dostavlja dodatnu dokumentaciju;
 2. podnosi zahtev za olakšicu usled pada poslovnog prihoda, odnosno prometa od najmanje 15% u 2020. godini u odnosu na isti period u 2019. godini potrebno je da dostavi: - za pravna lica i preduzetnike sa dvojnim knjigovodstvom : zaključni list na dan 30. decembar 2020, kao i zaključni list za isti period prethodne godine; - za preduzetnike paušalce: potvrdu o prometu po računima iz svih banaka za period od početka 2020. godine do 30. novembra 2020. ili za celu 2020. godinu, kao i za iste uporedne periode u 2019. godini; - za poljoprivredna gazdinstva : potvrdu o prometu po računima iz svih banaka za period od početka 2020. godine do 30. novembra 2020. ili za celu 2020. godine, kao i za iste uporedne periode u 2019. godini;
 3. podnosi zahtev za olakšicu usled prekida poslovanja u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana nakon 29.02.2020. godine usled pandemije COVID-19, potrebno je da dostavi Potvrdu o prestanku obavljanja delatnosti iz APR ili drugog relevantnog izvora.
 4. Ukoliko klijent ne ispunjava nijedan od prethodno navedenih uslova za olakšicu, a usled pandemije COVID-19 postoje druge činjenice i okolnosti koje su uticale na pogoršanje finansijskog položaja klijenta i time na mogućnost tog klijenta da uredno izmiruje svoje obaveze prema Banci, potrebno je da klijent uz popunjen zahtev za olakšice dostavi Banci svu dokumentaciju u skladu sa procedurama Banke, kao i dokumentaciju kojom dokazuje osnovanost zahteva za olakšice.

Banka ne može od klijenta da zahteva naknadu bilo kojih troškova u vezi sa preduzimanjem mera i aktivnosti u omogućavanju olakšica u izmirenju obaveza koje klijent ima prema Banci, osim troškova neophodnih za odobravanje potraživanja koje ne utvrđuje Banka (npr kreditni biro ili katastar nepokretnosti).

Sve dodatne informacije možete dobiti i putem kontakt centra, besplatnim pozivom na  0800/100-111 ili pozivom vašeg kreditnog službenika.

Radno vreme kontakt centra je 24h svakog dana u toku nedelje.

Radi lakšeg razumevanja na linku možete pogledati reprezentativni primer za kreditni proizvod na koji je primenjena ova Odluka.

Srdačno Vaša,

HALKBANK a.d. Beograd

Objavljeno dana 19.3.2021. godine

- saglasnost za izveštaj kreditnog biroa, uz dokaz o uplatu naknade za povlačenje izveštaja Kreditnog biroa;

- isplatne listiće/čekove od penzije za poslednja tri meseca; 

- potvrda poslodavca o neto zaradi klijenta za decembar 2019.godine, januar 2020.godine i februar 2020.godine