EN | RS

Privredna društva - dodatne informacije

Za vreme trajanja vanrednog stanja Banka nije vršila obračun docnje osim za plasmane odobrene nakon 18.03.2020. godine. Bez obzira da li je klijent odbio moratorijum, Banka nije nijednom klijentu obračunavala zateznu kamatu na dospelo, a neizmireno potraživanje.  

Banka je za vreme trajanja Moratorijuma kod svih klijenata obračunavala redovnu kamatu na iznos nedospelog glavnog duga.

Na dospeo dug Banka obračunava redovnu (ugovorenu) kamatu koja je definisana ugovorom o kreditu i to tako što se na iznose glavnice koji dospevaju u periodu trajanja moratorijuma obračunava redovna (ugovorena) kamata, kao i na iznose koji su dospeli pre stupanja na snagu moratorijuma kada se takođena dospeli iznos obračunava kamata koja je definisana ugovorom o kreditu.

Banka neće od klijenata zahtevati naknadu bilo kojih troškova u vezi sa preduzimanjem mera i aktivnosti u skladu sa učinjenom olakšicom.  

Klijent koji je prihvatio moratorijum, imao je pravo da je vrši uplate po osnovu plasmana koji su u moratorijumu. Sve takve uplate tretirane su kao namirenje duga, i po isteku moratorijuma zatečeno stanje duga iz perioda moratorijuma ušlo je u novi plan otplate. 

Tokom vanrednog stanja Banka nije pokretala postupak izvršenja, kao ni postupak prinudne naplate prema dužniku, niti je aktivirala instrumente obezbeđenja.  

Krediti sa ugovorenom dinamikom otplate u ratama i anuitetima 

Nakon prestanka moratorijuma, klijent nastavlja da otplaćuje kredit, tako da se period otplate kredita produžava za 3 meseca. Ukoliko je kredit u grejs periodu koji ističe u toku moratorijuma, a klijent je prihvatio moratorijum, dospeće prve rate se pomera za 90 dana. Ukoliko grejs period ne ističe u toku moratorijuma, a klijent je prihvatio moratorijum, datum dospeća prve rate se pomera 90 dana nakon isteka grejs perioda.

Redovna (ugovorena) kamata koja se obračunava za vreme trajanja moratorijuma, pripisuje se dugu. Po završetku perioda zastoja na ostatak duga (nedospeli dug uključujući dospelu glavnicu po osnovu tri anuiteta/rate iz perioda zastoja) pripisuju se redovna kamata tokom perioda zastoja i pravi novi anuitetski plan produžen za tri meseca.  

Okvirni (revolving) krediti i krediti sa otplatom u celosti (jednokratna otplata)

Dospeće okvirnih kredita (revolving) koji  dospevaju u periodu moratorijuma produžava  se do 30.09.2020. godine.

Kreditima sa jednokratnom otplatom koji dospevaju na naplatu u potpunosti u toku trajanja moratorijuma rok dospeća se produžava za 90 dana od dana dospeća uz obračun redovne kamate na dospeli iznos glavnice tokom trajanja perioda moratorijuma. 

Overdraft – dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu 

Svim klijentima kojima dozvoljeno prekoračenje ističe u periodu moratorijuma, Banka je omogućila automatsko produženje pozajmice za dodatni period od 6 meseci od dana dospeća prekoračenja.

Svim klijentima korisnicima dozvoljenog prekoračenja, Banka u periodu trajanja moratorijuma obračunava redovnu ugovorenu kamatu za iznos u korišćenju. 

Za klijente koji su prihvatili moratorijum, obračunata redovna kamata će dospeti nakon isteka moratorijuma, odnosno pripisuje se dugu i predstavlja osnovicu za obračun kamate nakon moratorijuma.  

Takođe, Banka u roku trajanja moratorijuma neće obračunavati zateznu kamatu na dospelo, a neizmireno potraživanje.

Bankarske garancije i nostro akreditivi

Naknade po garancijama koje dospevaju u periodu moratorijuma odložene su za plaćanje najranije do isteka moratorijuma. Na dospelu naknadu Banka ne obračunava zateznu kamatu.