EN | RS

Stambeni kredit sa osiguranjem kod NKOSK

Opšte informacije

Halkbank odobrava stambene kredite fizičkim licima sa redovnim primanjima po osnovu zarade ili penzije na tekućem računu otvorenom kod Halkbanke. Krediti se odobravaju za kupovinu, izgradnju, dogradnju ili adaptaciju stambenog prostora.

Prednosti

Stambeni krediti Halkbanke odobravaju se:

 • Sa periodom otplate do 30 godina
 • Uz mogućnost otplate sa još jednim kreditno sposobnim licem u svojstvu sadužnika

Uslovi

Iznos

U zavisnosti od kreditne sposobnosti korisnika kredita

Namena

Kupovina, izgradnja, dogradnja i adaptacija stambenog prostora

Valuta kredita 

Dinarski kredit indeksiran u EUR

Kriterijum za indeksiranje

EUR – srednji kurs NBS

Rok

Do 30 godina

Grejs period

Do 12 meseci*

Učešće

 • Minimum 20%
 • Bez učešća ukoliko iznos odobrenog kredita ne prelazi 80,00% vrednosti nepokretnosti koja je predmet hipoteke

Nominalna kamatna stopa

(varijabilna, na godišnjem nivou)

od 2,95% do 3,35% + 6m EURIBOR**

Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva

0,30% - 0,50%

Provizija NKOSK


 • Fiksna provizija 30 EUR
 • Procentualna provizija:
  • 1,50% sa LTV raciom manjim ili jednakim 70,00
  • 2,50% sa LTV raciom većim od 70,00 a manjim ili jednakim od 80,00
  • 3,50% sa LTV raciom većim od 80,00 a manjim ili jednakim od 90,00
 • Provizija se uvećava za:
  • 0,25% ako korisnik kredita nema životno osiguranje; 
  • 0,50% ukoliko je hipoteka na tzv. "objektu u izgradnji"; 
  • 0,15% ukoliko je predmet hipoteke objekat legalizovan na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji;
 • Dodatno, provizije se uvećavaju u zavisnosti od stepena kreditne zaduženosti:
  • 0,50% zaduženost jednaka ili veća od 60%
  • 1,00% zaduženost jednaka ili veća od 70%
  • 1,50% zaduženost jednaka ili veća od 80%

Obezbeđenje


 • 2 blanko sopstvene menice
 • hipoteka I reda na nepokretnosti u korist Banke
 • osiguranje nekretnine za svaku godinu kredita na građevinsku vrednost od osnovnih rizika i dopunskog rizika izliva vode sa vinkulacijom polise u korist Banke
 • osiguranje kredita kod NKOSK


*  Krediti za izgradnju/adaptaciju stambenog prostora

** Visina mesečnog anuiteta se usklađuje dva puta godišnje sa visinom 6m EURIBOR-a.

Reprezentativni primer

Karakteristike kredita


 • LTV racio do 80% 
 • Zaduženost klijenta sa novim anuitetom manja od 55%
 • Objekat je uknjižen i legalizovan
 • Bez osiguranja života
 • Naknade su  preračunate su u dinarskoj protivvrednost po srednjem kursu NBS na dan 14.02.2019. godine


Vrednost nekretnine

65.000,00 EUR

Učešće

15.000,00 EUR

Iznos kredita Banke

50.000,00 EUR

Mesečni anuitet

202,29 EUR

Rok

30 godina

Nominalna kamatna stopa

2,714%; odnosno 6M EURIBOR uvećan za fiksnu maržu od 2,95%

Obezbeđenje 

Menica, hipoteka, osiguranje

Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva (0,30%)

17.725,30 RSD (150,00 EUR)

Naknade NKOSK

3.545,06 RSD (30 EUR, fiksna provizija)

103.397,61 RSD (1,75%, 875,00 EUR)

Ostali troškovi obezbeđenja

 • 246,00 RSD - Kreditni biro za korisnika
 • 100,00 RSD - 2 menice
 • 11.816,87 RSD Procena nekretnine (100 EUR)
 • 1.181,69 RSD List nepokretnosti (10 EUR)
 • 10.080,00 RSD Overa založne izjave
 • 21.290,00 RSD Upis hipoteke
 • 4.726,75 RSD Osiguranje (40 EUR) 

Ukupan iznos za povraćaj

72.881,07 EUR

Efektivna kamatna stopa

2,95%

Obračun na dan 14.02.2019.

Vrednost 6m Euribora za obračun je -0,236

Kreditni Kalkulator

Pitanja

Šta je NKOSK?

Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita (NKOSK) je specijalizovana institucija koja osigurava kredite koje banke odobravaju fizičkim licima za kupovinu, adaptaciju i izgradnju nekretnina.


Da li klijent ide direktno u NKOSK da osigura kredit?

Ne. Banka je posrednik između klijenta i NKOSK-a.


Šta je LTV racio?

Loan-To-Value racio predstavlja odnos iznosa kredita i procenjene tržišne vrednosti nekretnine koja se zalaže.


Šta je EURIBOR?

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na evropskom međubankarskom tržištu. On predstavlja dnevnu prosečnu stopu po kojoj prvoklasne evropske banke međusobno nude na zajam neosigurana novčana sredstva.