EN | RS

Uslovi korišćenja

Osnovne karakteristike

Preuzimanje aplikacije

Sa Google Play i AppStore platforme

Aktivacija i korišćenje servisa

Na osnovu 16-cifrenog aktivacionog koda dobijenog putem i-mejla upućenog od strane Banke, a zatim na osnovu PIN koda za koji se korisnik opredeli prilikom prve prijave

Softverski i hardverski zahtevi

Mobilni telefon sa operativnim sistemom:

Android (minimalna verzija 2.3.3. ili novija)

iOS (minimalna verzija 6.1 ili novija)

300 Kb slobodne memorije na telefonu

Omogućen pristup internetu sa mobilnog telefona

Funkcionalnosti

Uvid u stanje svih računa

Plaćanje računa (uključujići formiranje šablona za naloge koji se periodično ponavljaju)

Interni prenos sredstava

Menjački poslovi

Vreme izvšavanja naloga platnog prometa

U skladu sa Terminskim planom i OUP

Prodaja servisa

Apliciranje za servis

U filijalama/ekspoziturama Poslovne mreže

Korisnička podrška

Odeljenje za platne kartice i elektronske servise

Maksimalno potrebno vreme za aktivaciju

5 radnih dana od trenutka podnošenja zahteva

Troškovi korišćenja servisa

Aktivacija

Besplatna

Troškovi obavljanja platnog prometa i održavanje servisa

U skladu sa odgovarajućim tarifama Banke