EN | RS

Visa Business kartica

Opšte informacije

Izdavanje kartice

Visa business kartica se izdaje na zahtev pravnog lica/preduzetnika.

Zahtev - pristupnicu, kao i ostalu potrebnu dokumentaciju, možete preuzeti u bilo kojoj poslovnoj jedinici Banke.

Na osnovu ocene boniteta klijenta, donosi se odluka o odobravanju ili odbijanju zahteva za izdavanje Visa business kartice.

Broj korisnika kartice u okviru jednog pravnog lica je neograničen, a odluku o tome, ko će od zaposlenih dobiti karticu, donosi rukovodilac pravnog lica.

Rok važnosti Visa business kartice je 12 meseci.

Uslovi za dobijanje i korišćenje Visa business kartice:

  • zaključen Ugovor o izdavanju i korišćenju Visa business kartice
  • polaganje dve blanko sopstvene menice ""bez protesta"" i dva ovlašćenja za popunjavanje i korišćenje menice
  • odgovarajući broj ovlašćenja u skladu sa Zakonom o platnom prometu
  • ovlašćenje za raspolaganje dinarskim i deviznim sredstvima na računima otvorenim u Banci.

Pravila i uslovi za izdavanje i korišćenje Visa business kartice


Korišćenje kartice

Korišćenje kartice se vezuje za tekuće dinarske i devizne račune pravnog lica/preduzetnika i to isključivo za račune vezane za redovno poslovanje.

Kartica je međunarodno važeća i može se koristiti za:

  • plaćanje roba i usluga na svim prodajnim mestima u zemlji i inostranstvu, koja imaju istaknut znak Visa do visine odobrenog okvirnog kredita - opšteg limita
  • podizanje gotovine na šalterima i bankomatima

Za troškove nastale upotrebom kartice u zemlji zadužuje se dinarski tekući račun, a za potrošnju nastalu korišćenjem kartice u inostranstvu zadužuje se u evrima devizni račun.

U slučaju da na deviznom računu nema pokriće, Banka na osnovu ovlašćenja Nosioca kartice/a zadužuje njegov dinarski račun na dan kada je za iznos transakcije nastalo zaduženje i formira potreban iznos deviza po prodajnom kursu Banke uvećanom za proviziju.


Korišćenje kartice na Internetu

Korisnici kartica bez ograničenja mogu obaviti transakciju putem Interneta samo do iznosa u visini EUR 10,00. Za plaćanja u iznosu većem od EUR 10,00 potrebno je kontaktirati besplatni korisnički servis i najaviti korišćenje kartice putem Interneta.

Brojevi besplatnog korisničkog servisa su 011/3040-905 i 011/3040-906 i dostupni su 24/7.

Detaljnije informacije možete preuzeti ovde.


Naknada

Preuzmite Tarifu naknada za usluge po poslovima sa Visa Business karticom

 0800 100 111

kartice@halkbank.rs

Dokumentacija